Domov » Kauzy » Státní firma OTE, a.s. se necítí být povinným subjektem podle Infozákona – Oživení podalo žalobu

Státní firma OTE, a.s. se necítí být povinným subjektem podle Infozákona – Oživení podalo žalobu

V souvislosti s předešlou kauzou Českomoravské komoditní burzy jsme se obrátili i na OTE, a.s. (Operátor trhu s elektřinou) s žádostí o informace. Jelikož společnost OTE, a.s. byla zřízena organizační složkou státu (Ministerstvem průmyslu a obchodu) a Česká republika ve společnosti vlastní 100%, nepočítali jsme ani s možností, že by nám společnost nechtěla vyhovět.

Opak byl ale pravdou. Naše infožádost ze dne 22.9.2016 byla odmítnuta hned ze dvou důvodů. OTE, a.s. jednak uvedlo, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a pak že smlouva s Českomoravskou komoditní burzou, která byla předmětem žádosti, představuje obchodní tajemství jako celek. Jelikož představenstvo společnosti odvolání opět zamítlo, nezbývalo nám než se obrátit na soud se správní žalobou.

V té jsme připomněli společnosti ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu ohledně výkladu veřejné instituce, jakožto povinného subjektu. Od nálezu ÚS I. 260/06260/06 (Letiště Praha, s. p.), se pro určení, zdali se jedná o instituci veřejnou, či soukromou, zavedla doktrína převažujících znaků. Těmito kritérii jsou:

  1. Vznik právnické osoby
  2. Subjekt zřizovatele
  3. Ovládání
  4. Dohled
  5. Účel

OTE, a.s. byla zřízena dne 18. 4. 2001 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím jednajícího Ing. Františka Kubelky, náměstka ministra průmyslu a obchodu. Společnost má rovněž jediného akcionáře – Českou republiku. Tím je naplněno kritérium ovládání. Práva akcionáře ve společnosti vykonává jménem státu jako věcně příslušný státní orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu, které obsazuje i dozorčí radu, tzn. vykonává nad žalovanou i dohled. V zakládajícím právním jednání je rovněž uvedeno, že je společnost zřízena kompetenčně příslušnou organizační složkou státu k zajišťování činností operátora trhu, ke kterým mimo jiné patří zpracovávání bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, organizování krátkodobého trhu s elektřinou, vyhodnocení skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny, zajišťování zúčtování odchylek skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny apod. Povaha této činnosti dle našeho názoru rovněž svědčí o veřejném účelu společnosti. Z výše zmíněných skutečností tak nemůže být pochyb o převažující veřejné povaze společnosti.

V druhém bodu žaloby jsme pak upozornili společnost, že obchodní tajemství je v § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vymezeno objektivně. Tudíž jím nejsou ty informace, které společnost jako obchodní tajemství určí, ale které splňují kumulativně všechny prvky stanovené zákonem. Vždy tak povinný subjekt musí smlouvy poskytnout v takovém rozsahu, který umožňuje nevyzrazení obchodního tajemství. Z logiky věci pak vyplývá, že povinný subjekt musí vždy poskytnout alespoň dílčí informace ze smlouvy, byť v omezeném rozsahu.

Městský soud v Praze se však s našimi argumenty neztotožnil a s odkazem na nález Ústavního soudu ve věci ČEZ, a.s. z roku 2017 žalobu zamítl.

Podle rozsudku (viz níže) lze na OTE, a.s. zmíněný nález aplikovat zcela bezezbytku, byť mezi ČEZ, a.s. a OTE, a.s. jsou diametrální rozdíly. Z našeho pohledu již ze samotného nálezu vyplývá, že OTE, a.s. je povinným subjektem, neboť splňuje podmínky veřejné instituce, které Ústavní soud v nálezu blíže vyspecifikoval. Předně OTE, a.s. je 100% vlastněný státem a žádný soukromý kapitál v něm tedy zainteresovaný není. Dále má OTE, a.s. udělenu např. výhradní licenci k činnosti operátora trhu. Tzn., že má monopol a nepůsobí tak ani v konkurenčním prostředí, na rozdíl od ČEZ, a.s.  Rozsudek však tyto rozdíly vůbec nereflektuje.

Dochází tak k absurdní situaci – smlouvy, které by nyní muselo OTE, a.s. zveřejnit v registru smluv, jsou z pohledu soudu neposkytnutelné podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

I z těchto důvodů budeme podávat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Dokumenty:

Správní žaloba

Vyjádření OTE, a.s. k žalobě

Replika Oživení

Rozsudek

aktualizováno ke dni: 12.9.2017

Pro další informace kontaktujte poradna@oziveni.cz

Mohlo by Vás zajímat

Uspěli jsme s podnětem! ÚOHS vydal precedenční rozhodnutí pro všechny nemocnice – soutěžit se musí i léky.

ÚOHS potvrdil, že se v ČR nakupují léky a zdravotnický materiál v rozporu se zákonem. …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *